Kontakné údaje

Adresa
Klincová 35 821 08 BRATISLAVA

Kontakt
E-mail: eurosaunyeu@gmail.com
Tel: +421944196085

Pondelok 8:00 – 17:00
Utorok 8:00 – 17:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 17:00
Nedeľa Zatvorené

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Obsah:

 1. Správca a kontaktné údaje správcu
 2. Kategórie osobných ädajov, zákonný dôvod spracovania, účely spracovania
  1. – Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu alebo showroom-u
  2. – Dotazy kladené Spoločnosti prostredníctvom webovej stránky (poradňa)
  3. – Registrácia vedenie účtu zákazníka
  4. – Prehliadanie webových stránok (cookies)
  5. – Affiliate programy
  6. – Rozosielanie obchodných oznámení (newsletter)
  7. – Zákaznícka telefónna linka
  8. – Vybavovanie reklamácií a odstúpení od kúpnej zmluvy zákazníkomv zákonnej lehote pri predaji distančným spôsobom
  9. – Reklama na sociálnych sieťach
  10. – Súťaže
 3. Práva dotknutých osôb
 4. Spoločné a záverečné ustanovenia

Obchodná spoločnosť EUROSAUNY s.r.o., IČO: 52819256, so sídlom Klincovej 35, Bratislava PSČ 821 08, zapísaná v obchodnom registri vedeným Bratislava I., dňa 27.8.2011, Spis. zn. vl. č. 75432/B (ďalej tiež len ako „Spoločnosť“ alebo INFRASAUNAEUROPE) týmto poskytuje zákazníkovi informácie o tom, aké osobné údaje Spoločnosť ako správca spracováva o fyzických osobách pri predaji tovaru a služieb prostredníctvom e-shopi na webovej adrese www.eurosauny.sk a pri poskytovaní následných služieb, k akým účelom a ako dlho Spoločnosť tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismy spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže predať, aké práva fyzickým osobám náležia v súlade s činnosťou Spoločnosti.

Obchodná spoločnosť EUROSAUNY s.r.o. si Váži dôvery svojich zákazníkov a jej cieľom je zrozumiteľne, jasne a transparentne informovať ich o spracovávaní ich osobných údajov.

 1. Správca a kontaktné údaje správcu

Správca, ktorý spracováva osobné údaje fyzických osôb, je obchodná spoločnosť EUROSAUNY s.r.o., IČO: 52819256, so sídlom Klincovej 35, Bratislava mestská časť Ružinov PSČ 821 08, zapísaná v obchodnom registri vedeným Bratislava I., dňa 22.01.2020, Spis. zn. vl. č. 142700/B.

Kontaktné údaje správcu:

EUROSAUNY s.r.o.

Klincová 35

Bratislava

821 08

Telefón: +421 944 196 085

E-mailová adresa: eurosaunyeu@gmail.com

 1. Kategórie osobných údajov, zákonný dôvod spracovanie, účely spracovania

2.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu alebo showroom-u

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracované

Prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk dochádza k prijatiu objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy, spracovanie a expedíciu tovaru Spoločnosti zákazníkovi a sú pri tejto činnosti spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • doručovacia adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo bankového účtu,
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • predaja tovaru a jeho vyúčtovanie, identifikácia zákazníka, doručenie tovaru (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby);
 • plnenie zákonných daňových povinností, plnenie ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného alebo správneho konania, vybavovania reklamácie tovaru (dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na Spoločnosť vzťahuje);
 • vymáhanie pohľadávok za zákazníkom a vedenie ostatných sporov so zákazníkom, evidencia dlžníkov, preukázanie dodržanie zákonom predpísaného procesu vybavovania reklamácie alebo určenia, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov alebo pred orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou neplnoletá osoba). Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné tovar zákazníkovi poskytnúť.

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. EUROSAUNY s.r.o. s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú poskytované tretím osobám a to zasielateľskej spoločností a iným osobám podieľajúcim sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníkov sú ďalej poskytované správnym orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkovpo dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.V prípade vystavených daňových dokladov, sú tieto doklady v súlade so zákonom č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, uchovávať po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

2.2 Otázky kladené Spoločnosti prostredníctvom webovej stránky (poradňa)

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk, sekcia poradňa, zodpovedá Spoločnosť otázky osôb súvisiace s predmetom podnikania Spoločnosti, pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • e-mailová adresa,
 • meno a priezvisko (dobrovoľné),
 • telefónne číslo (dobrovoľné).
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • zodpovedanie otázok zákazníkov, príp. budúcich zákazník Spoločnosti, vzťahujúcim sa k ponúkanému tovaru (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
 • osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci Spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. EUROSAUNY s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou správnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa zodpovedanie dotazu.

2.3 Registrácia a vedenie účtu zákazníka

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk si môže zákazník zaregistrovať svoj osobný zákaznícky účet, v ktorom má prehľad o svojich objednávkach a môže spravovať svoje osobné údaje. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • fakturačné údaje,
 • dodacia adresa,
 • prehľad objednávok, vrátane objednávacích čísel.
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • zlepšenie služieb zákazníkom (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov).

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej podobe prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci.
Zamestnanci Spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. EUROSAUNY s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou správnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa zrušenia registrácie zákazníkom alebo od okamihu vymazaniu osobných údajov.

2.4 Prehliadaniewebových stránok (cookies)

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na webových stránkach www.virivka.sk sú používané automatizované prostriedky súborov cookies a web beacons (pixelové tagy). V prípade, že má dotknutá osoba vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, ochádza k spracovaniu záznamov údajov tejto dotknutej osoby. Súbory cookie neslúžia a neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webovej stránky www.virivka.sk. V prípade, že užívateľ internetovej stránky www.virivka.sk nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovanie zmenou nastavenia svojho prehliadača. Spôsob vypnutia súborov cookies nájdete v pomocníkovi svojho počítača. Prostredníctvom súborov cookies spracováva Spoločnosť nasledujúce osobné údaje:
 • identifikačné údaje,
 • elektronické údaje – IP adresa, cookies ID;
 • popisné údaje.
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • merania návštevnosti a analyzovanie bežného užívateľského správania zákazníka na webových stránkach Spoločnosti (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov);
 • zlepšenie služieb zákazníkom a zlepšenie fungovania webových stránok Spoločnosti, optimalizácia marketingových služieb Spoločnosti (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutá osoba neplnoletá osoba).

Osobné údaje sú spracované automatizovane v elektronickej forme.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Prostredníctvom webových serverov sú v počítači zákazníka ukladané taktiež súbory cookies iných subjektov, a to prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na webových stránkach spoločnosti www.virivka.sk prevádzkované. Spoločnosť používa službu Google Analytics Premimum a Google Adwords, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o užívaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookies súborov sú prenesené na server spoločnosti Google v USA, kde budú uchovávané a analyzované. Príslušné výsledky potom budú sprístupnené Spoločnosti v anonymizovanej podobe. V tomto procese nebudú užívateľské údaje zákazníka prepojené s jeho úplnou IP adresou. Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov
je k nahliadnutiu tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs Webové stránky Spoločnosti tiež používajú nástroj Adform vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou Adform A / S, Wildersgade 10B, sal. 1, DK-1408 Copenhagen K, Denmark, ID: 26434815. Tento nástroj umožňuje Spoločnosti zhromažďovať a ukladať dáta o návštevníkoch webových stránok, využívať ich na analýzu a online reklám. Funguje na princípe Dynamic Creative optimisation, tj. Zobrazovanie relevantného obsahu reklamy podľa správania používateľa. Spoločnosť v pozícii inzerenta zbiera jednotlivé cookies návštevníkov podľa toho, na čo sa návštevník na webe Spoločnosti zameriaval a tento potenciál využíva pre tzv. RTB retargetingovou kampaň. Spoločnosť ďalej využíva službu Heuréka, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 02387727, ktorej účelom je behaviorálna reklama a funkčnosť webových stránok tak, aby užívateľ už nemusel zakaždým zadávať prihlasovacie údaje, prispôsobenie ponuky reklamy. Spoločnosť prostredníctvom prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook definuje záujmy, kľúčové slová pre profiláciu ďalších užívateľov (bez znalosti ich profilu, e-mailové adresy, a pod.) pre zobrazenie reklamy.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov neobmedzene do doby, než dôjde k zmene nastavenia prehliadača užívateľom. Spôsob zmeny nastavenia prehliadača je uvedený v článku 2.4 ods. I.

Pokiaľ dôjde k zakázaniu používania súborov cookies, môže to viesť k nefunkčnosti, prípadne obmedzeniu užívateľského komfortu, ktorý môže webová stránka ponúknuť.

2.5 Affiliate programy (zvýhodnený nákup tovaru cez webové stránky affiliate parner)

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané Spoločnosť pre svoje marketingové účely využíva tzv. Affiliate partnery v rámci tzv. Affiliate programov (provízny systém). Na webových stránkach affiliate partnera je umiestnená reklama Spoločnosti. Zákazník po prihlásení k svojmu používateľskému účtu na webových stránkach affiliate parner si môže zakúpiť tovar od Spoločnosti na jej internetovej stránke a následne časť kúpnej ceny dostane späť. Nákup zákazníka je na internetových stránkach sledovaný pomocou cookies affiliate parner, ktorému následne dôjde k zaslaniu IP adresy zákazníka, číslo objednávky a cenu zakúpeného tovaru. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:
 • dátum nákupu,
 • číslo objednávky,
 • cena tovaru,
 • meno a priezvisko.
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • predaja tovaru a jeho
 • vyúčtovania, identifikácia zákazníka, doručenie tovaru (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prevedenie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby);
 • plnenie zákonných daňových povinností,
 • plnenie ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného alebo správneho konania, vybavovania reklamácie tovaru (dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje);
 • vymáhanie pohľadávok ku zákazníkom a vedenie ostatných sporov so zákazníkom, evidencia dlžníkov (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou neplnoletá osoba).

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné tovar zákazníkovi poskytnúť. Osobné údaje sú spracované automatizovane v elektronickej forme.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú poskytované tretím osobám a to zasielateľskej spoločností a iným osobám podieľajúcim sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníkov sú ďalej poskytované správnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
V prípade vystavených daňových dokladov, sú tieto doklady v súlade so zákonom č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, uchovávať po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

2.6 Vyhodnotenie spokojnosti zákazníka s priebehom nákupu a s tovarom

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Zákazník má možnosť ohodnotiť nákup v internetovom obchode Spoločnosti. Prostredníctvom zmluvného partnera zasiela Spoločnosť žiadosť o hodnotenie výrobku na e-mailovú adresu zákazníka. Po uskutočnení nákupu na webových stránkach  spoločnosti, je zákazníkovi v lehote 10 dní od nákupu zasielaný prostredníctvom internetového portálu Heureka dotazník vzťahujúce sa k hodnoteniu služieb Spoločnosti. Dotazník je zasielaný na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú zákazník udal pri nákupe tovaru
Spoločnosti. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • cena tovaru,
 • dátum objednávky.
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • vyhodnotenia spokojnosti zákazníka s priebehom nákupu prostredníctvom webových stránok Spoločnosti a spokojnosti so zakúpeným tovarom (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov).

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej forme.

III. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 roka odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

2.7 Rozosielanie obchodných oznámení (newsletter)

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti (www.infrasaunaeurope.sk) sa môže zákazník prihlásiť k odberu obchodnej komunikácie (tzv. Newsletter) tým, že oznámi Spoločnosti svoju e-mailovú adresu, na ktorú je následne poslaný potvrdzujúci e-mail. Ak je tento e-mail zákazníkom potvrdený, bude dostávať obchodné oznámenia Spoločnosti. V prípade, že zákazník uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, tj. prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk, alebo prostredníctvom telefónu, tj. zavolaním na telefónne číslo 0948/885 682, sú zákazníkovi zasielané obchodné oznámenia automaticky do času odhlásenia tejto služby. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • mesto,
 • nakúpený tovar.
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • zasielanie obchodných oznámení a informovanie zákazníka o marketingových ponukách Spoločnosti (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov);
 • zasielanie obchodných oznámení a informovanie zákazníka o marketingových ponukách Spoločnosti (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou neplnoletá osoba).

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej forme.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru alebo do doby odvolania súhlasu zo strany zákazníka.

2.8 Vedenie komunikácie so zákazníkom prostredníctvom zákazníckeho centra (zákaznícka telefónna linka)

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Na telefónnom čísle Spoločnosti – 0944 196 085 a prostredníctvom e-mailovej adresy – eurosaunyeu@gmail.com sú vybavované požiadavky zákazníkov, prijímané reklamácie tovaru, prijímanie objednávok tovaru, poradenská činnosť a dotazovanie na spokojnosť zákazníka s nákupom u. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • číslo reklamácie (ak je reklamovaný tovar).
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • zodpovedanie otázok zákazníkov vzťahujúce sa k tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby),
 • vybavovanie reklamácie tovaru (dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje);
 • skvalitnenie služieb vďaka zisťovaniu spokojnosti zákazníka s nákupom tovaru, preukázanie dodržanie zákonom predpísaného procesu vybavovania reklamácie alebo určenia, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov alebo pred orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné tovar alebo službu (napr. rada, reklamácie) zákazníkovi poskytnúť.

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou správnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov od dátumu posledného nákupu tovaru, ďalej po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby poskytovanej na výrobok, po dobu 2 rokov odo dňa vybavenia otázky zákazníka, po dobu 1 roka odo dňa zistenia spokojnosti zákazníka so zakúpeným výrobkom alebo službou.

2.9 Vybavovanie reklamácií a odstúpenie od kúpnej zmluvy zákazníkom v zákonnej lehote

I.Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy, resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník. Tovar nám, prosím, doručte kompletný, nepoškodený, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, kým nám nie je doručený tovar. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti www.infrasaunaeurope.sk má zákazník možnosť reklamovať zakúpený tovar a ďalej odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • číslo daňového dokladu,
 • číslo reklamácie (ak je reklamovaný tovar).

III. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • odstúpenie od kúpnej zmluvy (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby),
 • vybavovanie reklamácie tovaru, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov alebo pred orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na Spoločnosť vzťahuje);

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné požiadavkám zákazníka vyhovieť. Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

 1. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou administratívnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov od dátumu posledného nákupu tovaru, ďalej po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby poskytovanej na výrobok, po dobu 2 rokov odo dňa vybavenia otázky zákazníka, po dobu 1 roka odo dňa zistenia spokojnosti zákazníka so zakúpeným výrobkom alebo službou.

2.10 Reklama na sociálnych sieťach

 1. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Spoločnosť má zaregistrované svoje profily na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Youtube a Google+. Webové stránky Spoločnosti obsahujú aj tzv. Moduly plug-in (pluginy) tretích strán a to:

 • plugin siete Facebook, ktorý je spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • plugin služby Youtube, ktorý je spravovaný spoelčnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA;
 • plugin sociálne siete Google+, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • plugin sociálnej siete Twitter, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Spoločnosť na svojich sociálnych účtoch prevádzkuje reklamu, súťaže, zdieľa príspevky,  umiestňuje inštruktážne videá, konverzuje s užívateľmi sociálnych sietí. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné,
 • popisné,
 • adresné,
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • marketingu Spoločnosti vedúceho k jej propagácii (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Osobné údaje sú spracované automatizovane v elektronickej forme.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou administratívnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi a ďalej týmto tretím osobám:

 • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA;
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
 1. Doba uloženia osobných údajov

INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov do doby zablokovania pluginov zo strany dotknutej osoby.

2.11 Súťaže
I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti www.infrasaunaeurope.sk, facebookového profilu alebo priamo na predajni má zákazník možnosť prihlásiť sa do súťaže o vecné ceny. Usporiadateľom súťaže môže byť Spoločnosť alebo tretia strana Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa.
 1. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • zabezpečenie priebehu súťaže, odovzdanie výhry výhercom, reklama a zasielanie obchodných oznámení (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov).

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné odovzdať zákazníkom výhru zo súťaže. Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou administratívnych orgánom, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi, príp. usporiadateľom súťaže.

 1. Doba uloženia osobných údajov

EUROSAUNY je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa predaja.

 1. Práva dotknutých osôb

V prípade, že fyzická osoba bude pre Spoločnosť identifikovateľná a ďalej preukáže svoju totožnosť, má tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (tj. na vydanie potvrdenia, či Spoločnosť osobné údaje zákazníka spracováva alebo nie, právo na doplňujúce informácie, najmä o účele a povahe spracovania a o zdrojoch, z ktorých údaje pochádzajú);
 • právo na opravu (tj. v prípade, že sa zákazník domnieva, že dochádza k spracovaniu neúplných alebo nesprávnych údajov, má právo na opravu alebo doplnenie týchto údajov);
 • právo na vymazanie – právo byť zabudnutý (tj. v prípadoch ustanovených právnym predpisom môže dotknutá osoba požadovať vymazanie svojich osobných údajov);
 • právo na prenosnosť údajov k inému správcovi (tj. dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Spoločnosť o odovzdaní týchto údajov inému správcovi);
 • právo na obmedzenie spracovanie (tj. v prípade dôvodov daných právnymi predpismi môže dotknutá osoba);
 • právo namietať (tj. namietať proti spracovaniu);
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania (tj. dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeným výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo). Spoločnosť nevykonáva žiadne automatizované rozhodnutia bez vplyvu ľudského posúdenia;
 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (tj. súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať v prípadoch daných legislatívou). V tomto konkrétnom prípade nie je spracovanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasov dotknutých osôb, v dôsledku čoho nie je možné po Spoločnosti požadovať právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 • právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (tj. v prípade porušenia povinností má dotknutá osoba právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou).
 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

Obchodná spoločnosť EUROSAUNY s r. o. nespracováva, nezhromažďuje a nepoužíva na svojich webových stránkach informácie osôb, ktoré sú mladšie ako 15 rokov.

Tieto informácie sú platné a účinné od 01.01.2019